nobow kula numal bujor boga pani selekilu - এক্সকামিনি দত কম

007

Rare Desi.com Administrator
Staff member
Joined
Aug 28, 2013
Messages
68,481
Reaction score
533
Points
113
Age
37
//krot-group.ru nobow kula numal bujor boga pani selekilu

Nomoskar mr nam tu hl sudaru (making name) . Aitu mr 1st story .moi jorhator jake take sudi fura
lora.aitu mr 1st sex or kahini moi tetiya b.a 1st sem .amar ghrr usorot ajni bow asil . Teolukor
ghr amr ghrr usorote aru amr teolukor ghr logot val . Bor ma mane nobow or hahu..ye amak mne moi
aru mr vaitik tuli tali dangor korile .

অসমীয়া ছেক্স গল্প সবিশেষ পঢ়ক এক্সকামিনি দত কম ত।
(hokolu asomiya sex golpo এক্সকামিনি দত কম ত prokah kora hoi)

Adv.

**()

*****************----*********************

Nobow giriyek mne moina da ajon modahi .. Ketiyaba nobowk mareo . Nobowr ata lora u ase aibar class
3 pohe ..8bosor man hoise ,..

Atia ahisu main story loi nobow dekhat bor dhunia nohoi bor beya u nohoi mane jukhor aru mukhn kola
boga vitorote aru bukut dangor duta buja ulomai loi ghuri fure . Bow r prati bya vab mr class 10r
porai ase .mne bow adin amr ghrloi ahisile .moi gom pua nasilu .moi vitorote bohi asilu aru mutibo
logat pesab ghrloi goi dekilu j bow a teor dangor kola tika duta ulai bohi sisiyai muti ase moi mone
mone sai asilu buli bow a gom pua nai bow komse kom 2min t man sisiyai muti asil bow r si si si si si
mutor matot mr koni bor hokot hoi gl .. ()

Jibonot real live dekhi kiba advut moja lgil..obohehot bow mutar heh hol aru ghuri pini pesab ghrr
pora ulao te mr jio ulai jua jen lagil bow buj khn sidha mr mukhr agot .bow buj khn kola numere vori
asil aru olop titi asil.. Tate aku bow pesab kora khini pani dhali le ru nijor numal buj khn tu pani
logai lagai muhari sofa korile .. ()

jihetu pesab ghrr dorja khn bor val nohoi gotike moi hokolu bur dekhi asilu .. Aru bow ye mk dekha
nai krn moi dangor kothal gos jupar arat lukai asilu . Aibur dekhi mr koniye pani ari dile ..tetiyar
porai mr bow r proti bya vab ahile ru taik sudibo mon goi thake. Heidina moi pogola hoi goisilu moi
mr konire jote tote ghohi furisilu. Bow atia loratuk moi bohut morom koru .

bow amr ghole ahile teok vldre sai thaku bow a mekhela sador pindhe ghorote thake jetiya iman style
nkre . Bow besi vag buku sador nathake ai bow dangor tupula duta ulai thake ..bow mr mar logot khub
val babe dujoni ai bohi khub kotha patee moi ketiyaba bohu teolukor usorot . ()

Bow katha vabi moi regular maru . Kintu moi pua nai taik heituwe mr bya lgi asile . Adin moi teolukor
kotha mone mone huni thakute bow ai koisile j teo bule pragnant kintu batcha tu nalge . Buli teo wash
kori ahile bule . . Bow r hotor ghr khn kesa ghar ..bow mukhkhn khub sole .. Bow topina duta jukhor
kintu agfalor duta bomb dangor . Adin bow r giriyek korbat company loi jabo ulale babe bow ye amr
mak olop toka khujile giriyekok dbole ..

Mar hatot tetia nasil toka deotar dormoha hua nai babe .. Kintu mr usorot asil moi d dlu teo mk
tetia r pora aru vlke matbul kore mr vle lage .teneke hoi gl 2*3mah teo okle mane giriyekok ari
thka .. Adin ratipua ma a muk bow hotor gholoi pothiyale mas anibole buli moi goi borma buli
matilu kunu nai borta buli matilu kunu nai moi goi vitor paluge dekhilu bow r lora tuwe pohi ase .

moi tak hudhilu ma kot ase buli hi kole vitorot hui ase buli ga bya bule jor .. Aru borta hot bule
potharole gol bow pisot jbo bule.. Moi bow r ki hoise buli sabo room ole humai goi dekhilu bow
mekhela kokal palehi kola numal buj khn oho dhunia vori mr dekhi seleki dbor mn goisile moi vldre
buj khn salu olop fula kola buj ..moi aibur dekhi bahirole ulai ahilu ru mat logalu tar pisot aku
vitorole glu dekhilu aibar vldre kapur loi hui ase moi hudhilu ki hoise teo uthile vl paise bule mk
bohibo kold sah khabo kole .. ()

Teo uthi goi ga dhui mekhela akhn gat meriyai mr agote ulai dilehi tita gare .moi teor tupula dekhi
pogola hoi goisilu teo mk mas keita d sah kori ani dle ..aru moi khai ahi ghrt ahi hat marilu heidina
moi komse kom 5*6hat marisu..teneke tar pisdina moi budhi ulai teolukor ghr golu bortahot pothaorot
gol aji natiku loi goise krn deo bar schol nai moi bow buli matile bow ye mat logai kole moi ga dhui
asu buli mk bohibo kle moi vle palu moi mone mone bowr ga dhua ghr bah huat moi dekhisilu ai besi vag ..

moi beror arot bow ga dhua sai asilu bow a nijor mekhela khnr uporote tupula duta tipi ase. Aibar ako
mekhela khn dani buj khnt anguli humai dle aru muti dle aru ga dhua mog tute muti dle ru mut khini khai
pelale moi dekhi tate koni uliwai hat mari dlu. Mr pani ulai gol. So teoru hol sage gotike teo u kapur
pindile .. Moi douri ahi bohilu toe ahi mr logot khta patile . ()

Aneke keidn man gol adin teo amr ghorle ahile aru mk kole j teor mar gu ble olp bya gotike moi teok teor
makor ghrt thoi ahibo lage. Moi u hobo buli kolu .1ghnta manr pisot ami ulai golu jaote te mk kisuman khta hudhisile tare vitorot mr gf ase nai moi kolunai teo mk kole kabak vl lagene moi kolu lage teo kole tenehle
taik kobo lage .mur voi lage ..kihor voi..mane lage aru voi buli kolu.

taik koi dba aku nhy tai vl pabo. Tumak nu knbai mana koribone iman dhunai loratu..pry 18k.m dur teor
ghor tu joute teo teor tupula duta logai hesi asil .. Moi vle palu. Ami goi paoute rati hol ..makor ga
tu vle matro sordi goisil aru jor . Rati hua babe mk teoluke ahibo nidile rati bow ye mk hubo dle .
Pisdina ahute bow ye mk hudhile kali rati mk aku nkrila j ...

Moi obak mane ki kole buja nai.
Tumi j mk mone mone jumi ga dhua sua moi najanu nkikiba..
Moi voye voye kolu mane moi .
Hbo diya moi tumak bya pua nji nhy .

Moi mane apuni .
O..moi tu vle pao
Tente kua nasile kio ?..
Mr kiba laj nalge nki?? Kali hei krne tumak nisilu ako kintu tumi aku nkorila ..

Moi apuni kiba kobo buli vabisilu .. Ami ghr pabhi hoise tai mk tait ke gakhir keita hesi asil moi
koi asilu aru jurke hesa .ami ghr pailuhi.moi bike khn rokhalu teok ma hote khbr hudhile vl ne
bya ..heibur ma ye kole olop boha sah anuge .. ()

moi vle palu ghrt baki kunu nai moi sidhai bow ok pasfalor pora dhorilu bow ye hatkhn dhori boobs ot
logai dle moi pagal hoi golu iman kumal iman dangor pogola gote pheneki lu bow ye mukhedi ah ah ah u
u um um um korise. Aru mr mukh khnt thu ke pikai dle aru pik khini seleki khai dle ,.mru vl lagi
gol tenete ma aha gom pai ami vl korilu kapur .., aru sah khai bow gusi gl . Mr ifale seni koltu
vim kol hoi gl.

heidina bow nahil aru tar pisot ahoptah nahil ..mr mntu khub bya lagil ..pisot ako adin ahile mk matile
moi namatilu. Pis dina khn amr ghrt kunu nai sab ulai goisile hei khata tu tai jne krne tai ahile ahi
mr usorot bohil aru mk matile moi vlke mota nai tai mk tai usoroloi tani ni kole kihl mr jantu mk bya
paisa moi ki hl apuni ni j iman dn aha nai . Nai o ai keidn alohi bohut moi ulabo ai pora nai hei krne .

tar pisot taik moi kiss korilu sofat pelai tai kole pokat besi vl hbo gotike pokate pelai uth t jurke
kamuri dlu tai mk kamuri asile kamuri amr dutar uth ronga hoi gl .. Pray 10 min kamurar pisot mr pani
ulai gl ..tar pisot moi tai dangor amita duta tipibo dhorilu tai ah uh uh uh aaaa aaaaaaa mojja aaa aaa
vl lagise buli koi ase . ()

iman dn kio kra nai tumi mk mr deha tumar krne moi pogola hoi asilu munu i love u . I love u mr jn buli
koi moi kapur khn khulibo lou tei teor loratuye ma buli matile. Ami voyote potoke uthi kapur kani vl
kori lolu . Moi kintu deha atia ami .tai kole mr jn moi buji paisu ami pisot korim mun .buli koi mur
mukhot lip kiss kori gusi gol mr ane khong uthisil .pisot hondhia 4man bojat mule ata unknown no atar
pora fn ahil moi rcv korilu. ()

Bow. Jan mk bya pai asa
Moi . Kun bow nki ?
Bow ,..o munu moi mr no tu tumar usort nai nki
Moi.. Hunjni nai ako.. Hunjni uthoni moi aku koriboi naplu ..
Bow ...hbo dia aku nhy aji rati amr ghrle ahiba
Moi.. Ki kunu nai nki
Bow .oo.. Aji 11ta bojat ahiba .. Hbo rakhisu

Moi rati 10.30bojat ghrr pora mone mone ulai glu.. Ulai goi taik fn korilu tai rcv kri laheke kle usoror
pothar khnloi jaboloi ., moi goi tat roki asu.. Tai 20min pasot ahile

Iman deri korila
E iman mone mone ahisu
Hbo atia kot koriba
Iyate koru nki pothar r majot
O jihetu junak rati sariofale dhan gotike ami duyu tate korar plan patilu. Ami dhan r majoloi goi
dhuniyake olop jegat moi dhan bur bhangi dhunai kori lolu aru bowok atia tat huwai dlu .amak atia kunuwe
nedkhe . Moi bour uporot hui mukh khnt kis s korilu .. ()

Bow .tumi mk hodai aneke morom koriba ne
Moi.hodai

Buli koi taik kis korilu tai mr mukht pikai sob khini khai pelale . Mku teneke koribo kole .. Teneke
ami !5min man krar pasot moi tai omita duta tipilu tai ah kori mk kiss korile moi tair blouse tu khulilu
ki dangor boob bra nai direct mr mukhor agot ulomi gl dangor kola kola duta nipple moi sidhai mr mk khnre
kamuri dlu .. Tai aiiiiiiiiooooooo maaaaaaaa morrrrrriiiiilllluuuuuuu aaaaaa aaaa zh ah ah ah aaaaaaaa aru
jurke ahhhhh ahhhh korile mr huni aru josh barhi le moi aru jurse kamuri dlu. ()

Bow pura ronha hoi gL akhn hate pura itu niple tipi asu . Taitah ah ah aaaaaa kori asile moi bowk pura
niple mukhere bhorai dlu bow pura josh barhi gl aibr intu niplle kamurilu bow pura soku mudi siyori ase..
Bow ye mr sulit dhori ta ni ase mou khub bow gkhir keita khai asu .. Mr ifale pani ulai gl bow ru ulai gl..
Pisot bow ye mk kole tumi tolot huidia moi hui dlu tar pisot bow ye mr t shirt tu tani fali pelale aru mr
gakhir keita tipibo dhorile ru nipple duta jurke kamuri dle moi ah ah buli siyori dlu ..

aru tair suli kusat dhori mur gakhirot hesi dlu ..tai mur nipple keita kamuri ronga kori dle moi pura josh
ot ah ah kori asilu pray 10min mn tai khuar pisot mk kle moi nuwaru ru suda mk .moi o buli kolu tar
pisot moi kolu j mr mutibo lagise buli kolu ..bow ye mk kole plz jann mr mukhot muta plz ..moi asorit hoi
salu tai koi asil plz bohu dn hol moi mut khhabo pua nai plz muta na mur mukht plz jan plz .moi hbo buli
kolu he matro tai mur hlf pentu tani ni mr kola vim kol dal uliyai lole..

Isss imn dangar dangr moi kolu o hun tumar babe ht mri mri bonai su .aidale kori vl lagibo. O ..jan
supa na ..tai mr vim kolor dore dangor koni tu sai asil mr koni size 7inch mn hbo aru hokot tu muthi
maribo nuware aru mne vim kol atar nisina matro kola aru tai sai koni dhori seliyai dle.

Moi oooooooooahhhhhh pogola hoi goisilu tai hahile.. Jan mukhn kn logua hat nologaba buli kolu tai o buli
kole .tar pisot mr konitu mukhure khabo dhorile moi tetiya jannat asu kobo nuwaru ki ananda heitu bow r
mukhot mr koni tu humuwa nai ai tothapio bow a lolipop supar dore supibo dhorile moi hat khnre mukh hesi
dlu bow ye ohu ohuu buli koi ulai dle.. Ru mr konit gutei thu ru bow mukhotu thu ..tai kole aibar aru
hesiba buli koi konitut pikai aku humai dlu moi pura hesi dlu teo sotfotab dhorile aru mk khn uliyai dle ..

bow pura ronga hoi goisile .tar pisot bow ye kole plz mutana mr koni tan hua babe kosto kori mutibo lolu
nai ulua nai buli kolu bow ye dukh monore kole hbo diya ..moi heitu huni bya palu gotike aru jurse bol
diyat mr konir pora mut ulale bow ye logo log mr koni tu mukht lole aru moi muti dlu bow a oknmanu
nepeluwake dhunia ke gutei mut khini khai pelalu .aru kole thank you . ()

Jan i love u .i love u jan buli kolu aru taik aibar kheror majot pelai lolu tai koi asil plz suda hnkle
plz ..bow pura ranga hoi asil ..moi bow salu vlke bow dangor tupula duta ulai ase aru mekhela khn .
moi bowr mekhela khn gusalu mane tani khulisu o oh o . Ki mja penty pindi ase .moi tair petot mukh
khn dlu tai ah ah oo jannanaooooo oooo buli kole moi moi tr pisot tair navit kiss korar lge lge ahh
ahhh oooooo kori hesi dle mk khn tar pisot moi tair Jannat khn salu .

Ohoo ki numal buj gulopia pentyr uporot jiliki ase moi muk khn hesi dlu penr uporote tai ah ah ooooooo
oooooooo ahhhhhhhhhhh buli kole moi gutei muk khn tair numor majot vorai seleki asilu. Olp mn buj khn
sel khua duta pahi oho moi pogla gote selekilu tai .ahh ahhh ahh kori ase pahi duta muk kht vorai kamuri
dlu tai sot fotai asile aru mk tai hatere hesi kamari dbole koi ase ru koi se heh kri dia hei khn hodai
rati hubo nuwaru hei khnr babe kamuri sinngi diya ah ah ahh ooooooo oooo oooo ooo moi mori jam ahhh
ahhha hhhhhh moi aru pogola hoi golu tair khta huni moi jurke kamuri dle ru kamuri ai num bur singi dle
tai boliya hoi hl aeu pura siyorise. ()

Voyu nai krn pothaorot kune hunibo bow ye pura siyori gutei ml khini mur mukote pelai dlu aru nithor
hoi hui porile moi gutei amrit khini khai pelalu ru moi taik kis kori peni buj khn ranga kori lu gutei
khni selekilu hat dukhnere pahi keita meli pura selekilu bow soku mudi hui ase. Moi bow k seleki
seleki uporole glu ru bow uk Khan kiss korilu bow ye mk kole jann moi tumar mkh mutim dbane ..

moi o kolu ru taik uthai moi hui mr mukh r upor buj khn d bohuyai dlu ru seleki asu. Bow ye anguli
ata humai dle ru ah ah ah kori mr mukh Khan mutibo dhrile moi gutai ml khini pura khai asu ru bow ye ah
ahaaaaa kri ase. Bow pray 2min mn mutile aru . Tar pisot tai mk kis kori nijor mut nijeo khle .
aru bow kandile moi kiyo kandise hudhilu tai kole tair mut dada a nakhai bule kintu dadar mut tu tai
khabo lage moi bowk haboti kolu moi asu nhoi hunjni moi kham tumar mut .. ()

tai mr muk khnt kis kori kole deha aru deri nkriba vorai diya konitu mr buj r majot bohot dn hl moi
sudan khua nai. Hei dina khn ratipua moi tumak dekhai buj khn uliyai thoisilu kin22mi aku ai nkorila.
Moi vabisilu 2mi mr hei khn selekiba kin2 2mi room pra ulai gla.. Aku ai nokrila.. Hobo dia jan atia
korim nohoi buli koi bow matit pelai dlu tai pura lengta okol penty tu pindi ase mr gat aku kapur nai .

Moi tair numal bj khn sai kolu hun 2mi num nakata nki l. Bow kole moi numal bi vl pao. 2mi paisa jdi
kati ahim moi kolu nlge moi u numal buj vlpao. Thik ase tenehle atia suda na moi bolia hoi goisu. Moi
tair penty tuu olp otorai buj khn uliwai lolu.. Bow kole khuli diya heitu moi kolu nlge aneke otorai thoi
dle besi vl lge.. Bowkole hbo tumi jeneke kora kora moi buj khn seleki pikai vijai lolu. Ru mr dangor
koni2 buj er agot rakhi ghohi asilu bow ah ah ahh humia dia mur hun mk njalaba plz suda sudi koei heikhn
fali diya. ()

Ah ah moi koni2 seleyai ghopke bujr vitorot vorai dlu adha humai gl tai ah ah morilu .aaaaaaaaaaaaaaaa oooooooooooooooooooooo aaaaaaaaaaaaa uliyai diyaaaaaa morilu aaaaaaaaaaaaaaa korile krn bow bohot mah
sudan khua nai ru dadar koni o horu mutke hei krne besi dukh pale .. Tai kandi dle moi lale lahe dudu
duta supi lahe lahe humai asilu bow olop bujr bih komisile ru uthai khub sudi ase.. Moi vlke uthe taik
khub jurse sudibo dhorilu bow ye pura ah ahhhhhhhaaaaaa ooooo ahhhh ahhh imn dinor murot ah sudn khaisu
vl lagise. Buli koi ase ase ahhh moi pura humai asu. ()

Lo lo bonori lo bonori sudisu 2k lo aha hah bow kiise sudurvai sud mk siriya mk mar mk mari pela mk sud
mk ahhhhh ioooooooo aoiiiiiii moi bowk khub soriyalu ru dudu duta phenekki asilu bohot jurse tai pura sh
ahs hhhhhhh ooooo maaaaa aaaaaaaa kori pani ari dle pura mr koni aru bowr bujkhn boga hii gl boga panire..

Ru thap thap mri asu bow ye u uuuuuuu kori ase.. Moi 10 min mn korara pisot mr pani ulabo buli kolu..
Bow ye mk kole vitorote pelua jan moi tumak bapek bonam ah ahah buli koi pura buj khn hilai ase moi pura
jurke mri gutei pani arilu ru tair gat uporte hui porilu . Bowe kole thanks deha bohut moja jagil .
Buli koi mr mk huwai mr ga uporot bohi lole ru mukhrere mr koni dal petor pora mukhere mukhot loi supi
ase bowe mr koni dal lollipop nisina 10 min man supile ru dang khuai dle. Ru kole deha mk aku suda.

Moi bowk aibar doggy style ot loi pas falor pora koni2 loi ghohai hudhilu. Deha moi pokor marim..
Bowe kole aji nlge deha aji buj khn ke mara bohut bihai se aikhn kali pokor mariba.. Moi o buli koi
jurke humai dlu koni 2 buj khn ot tai fos koi humai gl bow ahh ahhhhhh ahhh ahh ahh suda jan mk ahhh
ahhh moi pura d asu bow pura siyorui ase ah ah pray 10 min mn korar past bow mr koni 2 supibo bisarile
moi kolu supA. Bow 6 min supar pasot moi tair buj khn selekilu buj khn pura titi boga hoi ase mr aru

bow r bujar mlpani re buj khn biga hoi ase bor advut taste khai vl lagile ru pura seleki asu bow ye
ahahaaaaaa uuuuuu oooooo aaaaaas kori moja loi ase.. Prai 10 min selekar pisot aku bujot konitu voralu
akebarote sb humai gl bow ahhhhhhhhh maaaaaaaa moriiiiiiiiluuuuuuu ahhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhh jjjjjooooooohhhhhooooorrrraaaaa suddduurrrvai mk suda.

Ahhhhhhh buli pura koi ase moi puri jurse d asu... Bow ye aku pani arile moi logolog kini2 uliya buj

khn selekilu bohot tasty vl lagil ru vorai dlu pray 20min kori moi kolu deha mr atia ulabo tai kole.
Aibr mukh khn diya moi khm sb bur moi ru 10 bar mn thap mri bujor pora koni uliyai bowr bujot vorai dlu
aru pani ari dlu.. Bowe hokolu bur khai pelale aru 5min mn konitu kale tar pisot bol keta khale duitare
khub vagor lagil.. ()

Khub ghami volu ga duitare titi asil ghamot moi bow hokolu anho selekilu vori tolou nokh pokor buj vori
kahloti kan nak sb bow u mr hokolu selekile pokor ghakir vori koni kahloti sab . Sb huwar pisot bow ok
moi bukur majot loi hui golu ratipua 3ta manot bowe mk jogale. Ru ghoroloi jabole kole. Moi u uthi
kapur pindhilu bowk ku moi ai pindhalu.

Bowe khuj kahibo por nasil babe moi bowk dangi ani ghrr usrot tholu ru kis s korilu .bow buj khn selekibo
luwat tai kole atia nlge kunuba uthibo dekhibo ru buj khn bihai se bule . Moi bowk kisss kri gusi ahilu.
Pisor khini pisot likim .. ()

nobow kula numal bujor boga pani selekilu

Vl lagile comment koriba ..tetiyahe pisor khini likhim. By omment plz

(Visited 1 times, 299 visits today)
 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 0)

Similar threadsபக்கத்து வீட்டு அக்கா தம்பி தகாத உறவுমুসলিম বারার চোদন খেল মাবাংলা চাটি গল্প নিজের বউয়ের বিদেশী দের সঙ্গে চোদাচুদির কাহিনিকলেজে চুদা গল্পஅக்கா குண்டி நக்குதல் सासु माँ के बुर मे मजा ऊतना बिबी के बुर मे नहीஆர்மி அங்கிள்six bia bada mota toka choda odia storyதங்கையின் கன்னித்திரைTamil kamakadaikal sithi sidi mulai paalசிம்ரன் புண்டை கிழிய கிழிய ஓள்kamla or amar ki hindi chudai kahaniBhayabhabi hindisexबोय्फ्रेन्ड ने सिल टूटीಮೂಲೀ ತುಲುBANDAKU DEKHI MO STRIRA SEX HELAஅப்பா .மகள் காம xxxx கதைஉன் புண்டைய கிழியும் காமகதைகள்জল খসান বাংলা চটিजबरदस्त ठोकाठोकी मराठी कथाஇன்பமான இன்செஸ்ட்oshim trishnaমাকে চুদল চাকরবান্ধবী যখন বউ চটিकावेरीची पुचीkumukora part2sex stories in teluguভোদা বড় চাইதங்கச்சி புண்டையில்তিন আপুকে চোদার গল্পமாசிஅம்மணபடம்catagory দিদি চোদাSEX এর গলপ ও ভিডিওএতো ঠান্ডায় কিভাবে চুদবেন জানি না চটিകടി മാറ്റാൻ കുട്ടൻननद चूत चाट रहीசிறுவனும் antysex videosಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಕಾಮ ಕಥೆഅവളുടെ വിയർത്ത കക്ഷംমা ছেলের কঠিন চটি গল্পஅப்பா மகள் காமக்கதைஅக்காமார் ஓல்बहीण भाव झवाझवी गोष्टीAyya tamil kama kathaiଖୁଡି ବିଆ ଦୁଧகாம கதைகள் தோட்டம்জোর করে চুদা বোদা ফেটে গেলোবৌৰ লগত লিলিমাই part 2Thakur ka land sax storyಅಕ್ಕನ ಕುಂಡಿಗುಂಪು ಕಾಮಕಥೆಗಳುকিউট ভাইকে দিয়ে চোদানোর চটিমেয়েদে পাছা বালকটি ।গোল চওরা না লাম্বগুতিয়ে চোদ চোদার গল্পmosi ko gand marne Ki tamanna Hindi storyDiwali ka jua best sexstorywww.pode marisna betha lage sex video.comMaa didisexstoriখারাপ সংবাদ Xxx পএboser bouyer coti golpoமாமா ஓல்তিন জন কে চুদানিজের পুত্রবধুকে চোদার চটিலுங்கி சுண்ணி காமக்கதைঅসমীয়া বোবাৰীৰ গুপুত কথাஅவன் சுண்ணியும் என் சுண்ணியும்மஞ்சுளா புண்டை பெரிசு காம கதைகள்হিন্দু মেয়ের ভোদাகை அடிக்க எத்த கதை ஆ ஆMamiyo ko ratbhar chodaকি করিলে বেশি সময় xnx করা যায়।বাংলা চটি দুই দিদিকেअब्बू का बगलम लैंड ७বাল ভৰ্তি গুদ চুদলামHot പെണ്ണിന്റെ വാണമടി xnxxচুদে প্রেগনেন্ট করার গল্পমাকে আর দিদিকে চুদার গল্পমাং চুদতে কী লাগে?